On ihmisoikeus saada elämiseen riittävää palkkaa

Jokaisella ihmisellä on oikeus saada työstään sellaista palkkaa, joka riittää kohtuullisiin elinkustannuksiin. Valitettavasti tämä ihmisoikeus ei kuitenkaan toteudu kovin usein, ja valitettavasti monet suomalaiset yritykset eivät ole sitoutuneet maksamaan kehitysmaissa tuotteitaan valmistaville työntekijöille tällaista palkkaa. Jotta yrityksen toiminnan voitaisiin katsoa olevan eettistä, tulisi sen sitoutua maksamaan tuotantoketjuissaan työskenteleville työntekijöille sellaista palkkaa, joka riittäisi kohtuullisiin elinkustannuksiin. Tätä tavoitetta varten yritysten tulisi laatia toimintasuunnitelma, johon kirjattaisiin ne keinot, joita käytettäisiin tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Monissa yleisesti käytetyissä tuotantomaissa lain määrittelemät vähimmäispalkat ovat liian matalia, jotta ne riittäisivät kohtuullisten elinkustannusten kattamiseen. Monissa tehtaissa maksetaan työntekijöille jopa näitä laissa määriteltyjä vähimmäispalkkoja alhaisempaa palkkaa.

Muita haasteita kehitysmaissa sijaitsevien alihankkijoiden työntekijöiden työolojen parantamisessa

Yritysten tulee valvoa, ettei ihmisoikeusloukkauksia tapahdu niiden tuotantoketjujen aikana. Tämän lisäksi yritysten tulisi pyrkiä kohentamaan työntekijöidensä työolosuhteita tehtaillaan ja muissa tuotantolaitoksissaa20130503160827-1_0_0n. Tähän pyritään esimerkiksi tehdastarkastusten, erilaisten standardointien, projektien sekä erilaisten monitorointiohjelmien kautta. Tavarantoimittajia saatetaan myös pyrkiä sitouttamaan työolojensa kohentamiseen jatkuvasti. Brändiyrityksen tuki ja kannustus on tärkeää kehitysmaissa sijaitsevien alihankkijoiden työntekijöiden työolojen kehittämisessä. Kehitysmaassa sijaitseva yritys saattaa tarvita apua esimerkiksi pyrkiessään parantamaan tehtaidensa rakennusturvallisuutta ja paloturvallisuutta. Työturvallisuuskoulutus voi olla yksi keino antaa tukea kehitysmaalaiselle yritykselle tämän yrittäessä parantaa työntekijöidensä työoloja. Vaikka alihankkijoiden kotimaissa ei olisikaan sitouduttu toimimaan tuotantoketjun kaikissa vaiheissa ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla, tulisi eurooppalaisten brändiyritysten tästä huolimatta pyrkiä omalla toiminnallaan juuri tähän.

Mitä kuluttajat voivat tehdä työntekijöiden ihmisoikeuksien kunnioittamisen tukemiseksi?

Myös kansalaisten kulutuskäyttäymisellä on vaikutusta siihen, miten hyvin kehitysmaissa sijaitsevien tehtaiden työntekijöiden ihmisoikeudet toteutuvat. Kuluttajat voivat vaatia yrityksiä noudattamaan näitä oikeuksia sekä maksamaan työntekijöille sellaista palkkaa, joka riittää elämiseen. Kuluttajat voivat myös esittää yrityksille kysymyksiä aiheeseen liittyen. Ostopäätösten tekemisessä kannattaa noudattaa harkintaa sekä pyrkiä ostamaan tuotteita, jotka on tuotettu eettisellä tavalla. Yritysten painostamisen on todettu vaikuttavan boikotointia paremmin. Kansalaisten lisäksi myös päättäjien tulee kantaa asiasta vastuuta ja varmistaa, että ihmisoikeusarvioinneista tulisi suomalaisissa yrityksissä lakisääteisiä, ja että niiden tulisi korjata havaitut epäkohdat lain nojalla.