Vaatteiden valmistaminen aiheuttaa paljon negatiivisia ympäristövaikutuksia sekä kärsimystä ihmisille

Vaatteiden valmistusprosessiin sekä niiden valmistamiseen tarvittavien raaka-aineiden viljelyyn liittyy monia vaiheita, joista aiheutuu ympäristölle haittaa. Tällaisia haittatekijöitä ovat esimerkiksi kasvihuonekaasujen pääseminen ilmakehään sekä vesistöjen saastuminen. Erilaisten myrkyllisten aineiden ja saasteiden joutuminen ympäristöön ovat vaatealan negatiivifabric-657001_960_720sia seurauksia.

Halpavaatteiden valmistuksen lisäännyttyä myös kehitysmaissa sijaitsevien vaatetehtaiden työntekijöiden työskentelyolosuhteet ovat usein heikentyneet. Puutteita on esimerkiksi työaikojen pituuden sekä työturvallisuuden suhteen. Osalla tehtaista työskentelee lapsia, joille tästä työnteosta saattaa aiheutua terveydellistä haittaa. Työnteko saattaa jopa estää lasten koulunkäynnin, millä on suurta merkitystä heidän tulevaisuudennäkymiensä suhteen. Kehitysmaissa sijaitsevissa tehtaissa maksetaan työntekijöille usein niin huonoa palkkaa, ettei se riitä elämiseen, vaikka tällaisen elämiseen riittävän palkan pitäisikin olla peruslaatua oleva ihmisoikeus.

Suomalaisilla vaatealan yrityksillä on vielä paljon parannettavaa työnsä eettisyyden osalta

Yritysten sosiaalisesta vastuusta sekä ympäristövastuusta puhutaan nykyisin paljon, samoin kuin siitä, että yritysten tulisi toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tästä huolimatta läheskään kaikki suomalaiset vaatealan yritykset eivät ole esimerkiksi sitoutuneet maksamaan kehitysmaissa sijaitsevilla tehtailla työskenteleville työntekijöille elämiseen riittävää palkkaa.

Toisaalta tehtaiden työoloihin on alettu kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota asian oltua esillä esimerkiksi lehdistössä. Tehtaissa on alettu järjestää esimerkiksi erilaisia koulutustilaisuuksia, jotka voivat liittyä vaikkapa rakennusten paloturvallisuuden parantamiseen, sekä tehtaiden työolosuhteita on alettu valvoa aikaisempaa tarkemmin.

Osa suomalaisista vaatealan
yrityksistä on sitä mieltä, että jos niiden yhteistyötehtailla havaittaisiin lapsityövoiman käyttöä, lopettaisivat he sopimuksen kyseisen tehtaan kanssa välittömästi. Olisi kuitenkin parempi pyrkiä tukemaan tehtaita asioiden korjaamisessa sekä antaa tehtaille riittävästi aikaa näiden korjausten läpiviemiseen. Jos suomalainen yritys lopettaa yhteistyön yhtäkkiä tehtaan kanssa, kärsivät tehtaan työntekijät usein tilanteesta kaikista eniten. Suomalaisten yritysten tulisi myös aikaisempaa useammin sitoutua maksamaan korvauksia sellaisille työntekijöille, joiden ihmisloukkauksia vastaan on rikottu.

Kuluttajien ostopäätöksillä on vaikutusta eettisten tuotteiden markkinoihin

Se, mitä kuluttajat ostavat, muokkaa markkinoilla tarjottavien tuotteiden valikoimaa. Tästä syystä onkin tärkeää, että kuluttajat alkaisivat aikaisempaa useammin vaatia yrittäjiä tuottamaan tuotteensa eettisellä ja kestävällä tavalla. Tämän lisäksi vastuullinen kuluttaja käyttää ostopäätöstensä tekemisessä harkintaa eikä sorru ylikuluttamiseen. Kierrättäminen on tärkeä osa vastuullisen kuluttajan arvomaailmaa.