Millaisia periaatteita liittyy eettiseen sekä ekologiseen muotoiluun?

Pyrittäessä muotoiluun, joka huomioi mahdollisimman tehokkaalla tavalla sekä eettiset että ekologiset näkökohdat, on ensiarvoisen tärkeää minimoida ympäristölle aiheutuvat negatiiviset vaikutukset, jotka voivat liittyä niin tuotanto- kuin arvoketjuunkin. Ympäristönäkökohtien lisäksi tulee huomioida myös negatiiviset taloudelliset sekä sosiaaliset vaikutukset. Samalla, kun näitä negatiivisia vaikutuksia on pyrittävä minimoimaan, tulee pyrkiä maksimoimaan samoja aspekteja koskevia positiivisia vaikutuksia. Näiden aspektien huomioiminen tulee ulottaa niin tuotantoon, tuotteiden valmistusprosesseihin, valmiiden tuotteiden kuljetukseen, tuotteiden jälleenmyyntikanaviin kuin tuotteen elinkaaren jälkeisiin vaiheisiinkin. Kaikissa näissä vaiheissa on tärkeää minimoida negatiiviset vaikutukset niin ympäristön kuin ihmistenkin osalta. Tähän liittyy useita haasteita.

Millaisten keinojen avulla voidaan pyrkiä kohti eettisesti ja ekologisesti toimivaa muotoilua?

Jotta muotoilusta voi tulla alana efairtrade-1229px-1024px0ettinen, vaaditaan yhteistyötä, jota tehdään monien eri alojen välillä. Tämän lisäksi tavoitteen saavuttaminen edellyttää kehittämistoimia, joita viedään läpi määrätietoisella tavalla, ja joille asetetaan sekä lyhyen, keskipitkän että pitkän aikavälin tavoitteita. Kaikille toimijoille tulisi olla selvää, mitä kestävällä kehityksellä tarkoitetaan, ja mitä tämän periaatteiden mukaan toimiminen edellyttää. Kestävän kehityksen käsite tulisikin täsmentää. Kaikkien kehittämistoimiin liittyvien sidosryhmien välistä kommunikointia tulisi tehostaa ja selkeyttää. Erityisen tärkeää tämä kommunikoinnin tehostaminen ja selkeyttäminen on asiakkaiden osalta.

Pyrittäessä valmistamaan vaatteita kestävän kehityksen periaatteiden mukaan yksi askel kohti tätä tavoitetta on valmistaa niitä ekologisesti tuotetusta sertifioidusta puuvillasta sekä käyttämällä väriaineita, jotka eivät sisällä myrkkyjä. Vaatteiden pesuun käytettäviä pesuaineita tulisi kehittää siten, että niillä olisi mahdollista pestä vaatteita nykyistä matalammissa lämpötiloissa ja säästää tätä kautta energiaa. Pesuaineiden saastuttavuuteen tulisi myös kiinnittää huomiota ja pyrkiä vähentämään niiden ympäristölle aiheuttamaa kuormaa. Pesuaineiden lisäksi myös pesukoneet sekä kuivausrummut voivat olla kehittämiskohteita. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota niiden energiankulutukseen.

Vaatteita tulisi kierrättää nykyistä enemmän uusiokäyttöön, ja tätä varten voisi keksiä uusia menetelmiä sekä käyttötarkoituksia. Erityishuomiota tulisi kiinnittää polyesterista valmistettujen vaatteiden kierrättämiseen uusien vaatteiden materiaaleiksi. Suosimalla Reilun kaupan sertifikaatin saaneita vaatteita voidaan varmistaa, että esimerkiksi puuvillantuottajat saavat työstään elämiseen riittävää palkkaa. Tuotantoketjun vaiheissa työskentelevien työntekijöiden työolosuhteiden inhimillisyyden varmistaminen on ehdoton edellytys eettisen muotoilun näkökulmasta.